Financiën

Reserves

Reserve totaal

In deze najaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2021 na verwerking van de mutaties in deze najaarsnota.

Staat van reserves
Bedragen x € 1.000

Begin stand

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

Eindstand

Weerstandsreserve

4.076

0

1.462

0

5.538

Vrije algemene reserve

5.213

404

6

-1.880

3.743

Algemene reserve

9.289

404

1.468

-1.880

9.281

Sociaal Domein

1.021

434

-431

1.024

Landschapbasisplan

44

-36

8

Airbornactiviteiten

36

-35

1

Reserve algemene uitkering

119

-21

98

Reserve ICT

710

83

-454

339

Reserve MUP

323

11

-26

308

Reserve onderhoud gebouwen

955

61

-65

951

Reserve voorziening gebouwen

2.571

73

-683

1.961

Reserve onderh. MFC Doelum

144

-13

131

Reserve bedrijven terreinen

124

-50

74

Reserve onderwijshuisvesting

797

-374

423

Reserve wegenonderhoud

1.040

-580

460

Reserve herstelkstn sleuven lasgaten

33

33

Reserve vervangen openbare verlichting

851

-184

667

Reserve kaplasten vastgoed

334

-35

299

Reserve kaplasten OHV

0

0

0

0

Reserve integratie

0

318

-137

181

Reserve projecten*)

0

204

-174

30

Bestemmingsreserve

9.102

522

662

-3.298

6.988

Totaal reserves

18.391

926

2.130

-5.178

16.269

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12