Home

Aanbieding

Prognose begroting 2021 - 2025

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

31

14

472

380

91

Voorjaarsnota 2021

-31

-182

-442

-401

-391

Meerjaren  begroting na voorjaarsnota

-168

30

-21

-301

Bijstelling i.r.t. raadsbesluit

-66

-66

-66

-66

Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren)

73

-59

-15

Bijstelling met resultaat

325

1.248

559

-29

-54

Invulling taakstellingen

-53

Meerjaren  begroting na najaarsnota

398

903

508

-116

-421

Buffer en stelpost onvoorzien
Conform het door uw raad aangenomen amendement 'meerjarenbegroting 2021-2024' is in de begroting een buffer van € 250.000 opgenomen. Deze is in de Voorjaarsnota 2021 voor € 129.000 ingezet. Het restant van € 121.000 valt in deze najaarsnota vrij.

Daarnaast resteert in de stelpost onvoorzien € 54.000. Wanneer inzet tijdens de laatste maanden van dit jaar niet noodzakelijk is, valt deze vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

Omschrijving

2021

Saldo na najaarsnota

398

Vrijval restant stelpost onvoorzien

54

Prognose jaarrekeningresultaat

452

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2022 is een amendement aangenomen met de volgende strekking:

  • een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 en 2022  voor 50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% voor het aanvullen van de reserves.

Dit amendement treedt in werking op het moment dat de vrije algemene reserve op het door de raad vastgestelde minimumniveau zit van € 4 miljoen. Op dit moment is dat nog niet het geval, wat betekent dat het positieve jaarrekeningresultaat wordt toegevoegd aan de vrije algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12