Voortgang activiteiten

01 Samenleving

01 Samenleving

Prod.

Activiteit

I

P

F

R

Toelichting

1A

Renkum voor elkaar

1B

Leerdeel  Doorwerth

de nieuwe planning loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke. Ingebruikname staat nu gepland begin 2025. Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee ook in the lead.

1B

Integraal huisvestingsplan

Het nieuwe IHP heeft financiële consequenties. deze worden verwerkt in de begroting 2022

1B

Doorgaande leerlijn

1B

Evaluatie beleid VVE en peuteropvang

1B

Taalbevordering

1C

Renovatie sporthal Doorwerth

Inhoud: Zoals bekend zijn er extra aanpassingen noodzakelijk als gevolg van geschikt maken bewegingsonderwijs PO en VO.
Planning: wachten op besluitvorming in relatie met Dorenweerd. Projectplan is nog niet compleet. Mogelijk opknippen van binnen en buiten werkzaamheden. Oktober 2023 moet sporthal klaar zijn ivm sloop gymzaal MNozartlaan.
Risico's: prijsstijgingen in de markt.

1C

Lokaal Sportakkoord

1C

Ontwikkeling Sportvisie

1C

Overdracht onderhoud beheer sportparken Wilhelmina en de Bilderberg

1E

Corona

1E

Bestuursopdracht zorg en veiligheid

Bestuursopdracht zorg en veiligheid
Op basis van de bestuursopdracht zorg en veiligheid versterken we de relatie tussen het veiligheidsdomein met het sociaal domein. Dit met als doel om tot een sluitende zorg- en veiligheidsstructuur te komen voor deze gemeente.
Deze activiteit is nog niet voltooid (conform plan) en loopt door (conform plan). Het gaat om structurele afstemming en finetuning tussen het sociaal- en het veiligheidsdomein. Uitwerken en implementeren van processen om de afstemming tussen de domeinen te stroomlijnen en optimaliseren. Monitoren, evalueren en bijstellen waar nodig.

1E

Ondermijning

1E

Overlast personen met verward gedrag

1G

Wet inburgering

1H

Actualiseren verordening, besluit en beleidsregels Jeugd

1H

Dorpsgericht werken verder ontwikkelen

1H

Pilot gedragswetenschapper Jeugd - Sociaal Team

1H

Schoolmaatschappelijk werk en lichte ondersteuning

1I

Beschermd wonen (met licht verstandelijke beperking) en maatschappelijke opvang

De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2021 heeft gezorgd voor een verschuiving vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze verschuiving - zoals beschreven in de perspectiefbrief -  heeft ervoor gezorgd dat onze uitgaven voor beschermd wonen met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn gedaald.

1I

Dorpsgericht werken

1I

Actualiseren van Wmo verordening, Wmo besluit en het opstellen van beleidsregels

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12