Voortgang activiteiten

02 Omgeving

02 Omgeving

Prod.

Activiteit

I

P

F

R

Toelichting

2A

Implementatie Omgevingswet

2A

Omgevingsvisie

2B

Wij zetten in op versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties.

2B

Actualiseren Nota Wonen

2B

Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties.

In 2021 is gestart met de opzet van een grondbedrijf. Het is de bedoeling dat deze in 2022 actief functioneert. Het grondbedrijf betreft de interne ontwikkelrol van de gemeente. Het gaat dus om overzicht, bepalen kansen en risico's, bepalen ontwikkelpotenties en prioritering daarin van onze eigen gronden en het niet-kernareaal vastgoed.

2B

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorporaties.

2C

Opstellen omgevingsplan

2D

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

De Wet kwaliteitsborging vormt een risico voor de gemeente. Er vallen taken weg waarvoor we leges kunnen heffen, terwijl er nieuwe werkzaamheden bijkomen waarvoor we geen leges kunnen vragen.
Hoe groot de impact zal zijn wordt op dit moment nog onderzocht. Zodra hier meer duidelijkheid over zal dit in de begrotingscyclus worden gerapporteerd.

2E

Spooronderdoorgang Wolfheze.

Rijk, ProRail en Provincie hebben substantieel geld gereserveerd voor de onderdoorgang, meer dan in eerste instantie verwacht. Een deel van het risico is bij het Rijk belegd.

2E

Verkeersveiligheid

Helaas heeft -ondanks het aanbrengen van de maatregelen in 2020- op de overweg in Wolfheze een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor gaan er meer treinen rijden op het traject Utrecht-Arnhem, het risico neemt toe. Met ProRail en de gebruikers van de overweg vindt overleg plaats over meer aanvullende maatregelen.
Er  is in totaal 289.000 aan subsidie voor verkeersveiligheid binnengehaald, dit is gelabeld geld. Voor projecten als Hogenkampseweg, Kalimaropad, het repareren van scheuren en gaten, belijning en in mindere mate Telefoonweg en Wolfhezerweg worden deze subsidies ingezet. Als maatregelen niet (op tijd) uitgevoerd kunnen worden wordt de bijdrage teruggevraagd.
Voor de nieuwe ronde subsidie is informatie aan de regio aangeleverd.

2E

Parkeren

Voor onderzoek naar de blauwe zone is geen geld beschikbaar. Geen risico's.
Er zijn nog geen autoparkeerplaatsen omgezet naar fietsparkeerplaatsen. Gezien de Coronacrisis wordt er meer gebruik gemaakt van de fiets. Risico is dat fietsen gestald worden op plekken waar dit niet gewenst is, stoepen minder toegankelijk zijn doordat de doorloopbreedte te beperkt wordt.
Voor laadpalen wordt er regionaal een nieuwe concessie voorbereid, door capaciteitsgebrek bij de afdeling Verkeer ligt er binnen de gemeente nog geen plan. Risico is dat we in de toekomst te weinig laadpalen hebben voor onze inwoners.

2E

Uitwerken Mobiliteitsplan

Er is nog geen nieuw Mobiliteitsplan opgesteld, de wettelijke taken hebben prioriteit. Vooralsnog worden de uitgangspunten opgenomen in de Omgevingsvisie.

2E

Metingen

2F

Renkumse Poort

2F

Herstel vijver park Bato's Wijk

Procedure ontheffing Wet Natuurbescherming duurt erg lang. Tot die tijd kan er niet gestart worden met de werkzaamheden. Verlening provinciale subsidie is verlengd tot juni 2022.

2F

IJskelder park Bato's Wijk.

2F

Korte voedselketens.

Eén van de drie voedselprojecten (Moderne Marke Slijpbeek) is voortijdig gestopt. Dat heeft vooralsnog geen nadelige consequenties voor gemeente Renkum. Een risico is dat een deel van de subsidie terugbetaald moet worden. Dit risico ligt eerst bij de deelnemers en pas daarna bij de gemeenten. De voorlopige resultaten uit het project vormen input voor verdere ontwikkelingen in dat gebied.

2F

Zonering recreatiedruk

2H

Koepel wijkinitiatieven opzetten.

2H

Lokale energie initiatieven faciliteren

2H

Vaststellen Transitievisie Warmte.

De transitievisie warmte wordt in november 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

2H

Starten met wijkuitvoeringsplannen Transitievisie Warmte.

Na vaststelling van de transitievisie warmte kan pas worden gestart met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

2H

Plan voor verdergaande afkoppeling en vergroening opstellen.

Op basis van de motie M6 (begrotingsraad 2021) is deze activiteit stopgezet

2H

Aardgasvrije wijken (wijken van de toekomst)

Er was onduidelijkheid ontstaan bij een groep inwoners van Heveadorp over de doelstellingen van Wijk van de Toekomst. Middels een aantal overleggen heeft er een overbrugging plaatsgevonden tussen hen en de initiatiefnemers. Hierdoor heeft er op inhoudelijk vlak een kleine koerswijziging plaatsgevonden waar eenieder zich achter kan scharen. Echter, hiermee is tevens ook een wijziging in de planning opgetreden.

2H

Uitvoering operatie steenbreek.

Op basis van de motie M6 (begrotingsraad 2021) is deze activiteit stopgezet

2H

Reductie Regeling Energieverbruik 2.0 (onder voorbehoud).

2I

Opstellen beleid dierenwelzijn

Herprioritering bij Avolare zorgt voor een vertraging in het concept beleid voor Dierenwelzijn.
We gaan op zoek naar alternatieven om met minimale inzet van uren en middelen tóch een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid op te zetten.

2J

Centrum Renkum

2J

Centrum Oosterbeek

2J

Samenwerking economisch platform.

2J

Samenwerking met Regio en Provincie.

2K

Basis infrastructuur op orde.

2K

Versterken toeristische positie.

2L

Renkum kunstenaarsgemeente

2L

Renkum Airborne

2M

Verankering GRP+ in Omgevingswet.

De strategische uitgangspunten die voorheen in het vGRP+ geborgd waren, zijn opgenomen in de conceptversie van de Omgevingsvisie. Deze wordt naar verwachting in december 2021 aan de raad aangeboden.
Verordeningen die noodzakelijk zijn voor realisatie van ambities en uitvoering van beheer worden 'omgevingsplanproof' gemaakt.

2M

Hemelwaterverordening.

De hemelwaterverordening moet bijdragen aan het kunnen realiseren van de afkoppelambitie.
Er wordt werk gemaakt van het 'Omgevingsplanproof' opstellen ervan.

2N

Invoering wekelijkse inzameling van gft+e gedurende de maanden juni-juli en augustus.

2N

Toegangsbeleid afvalbrengstation koppelen aan het ophalen van grof afval.

2N

Uitbreiden voorzieningen voor grof tuinafval.

2N

Uitbreiden gf+e voorzieningen bij hoogbouw.

2N

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling 2020.

2N

Voorbereidingen starten invoering JA-JA sticker.

2N

Voorbereidingen starten invoering betere gescheiden inzameling gemeentehuis en werf.

2N

Voorbereidingen starten toekomstvisie afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’.

2N

Voorbereidingen starten naar efficiëntere papierinzameling.

Door de coronacrisis is de vraag naar gebruikt papier enorm toegenomen.
Dit heeft geleid tot een fors hogere papieropbrengst dan waar voorheen van werd uitgegaan.
Als gevolg hiervan is er sprake van een kostendekkende papierinzameling voor de gemeente.
Daardoor is de urgentie om een efficiëntere papierinzameling te organiseren naar de achtergrond verdreven.
In het voorjaar van 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met de ophalende verenigingen waarbij zij hebben aangegeven de papieropbrengst niet in hun begroting te kunnen missen.
Voor sommigen is de papieropbrengst zelfs onmisbaar om te kunnen blijven voortbestaan.

2N

Voorbereidingen starten gescheiden inzamelen bij scholen en maatschappelijke organisaties.

2O

Bestrijding Japanse Duizendknoop.

2O

Groenrenovaties.

2P

Wegwerken van de onderhoudsachterstanden wegen.

2P

Grootschalige vervanging openbare verlichting.

2P

Opstellen beleidsnota wegen.

In verband met beschikbare interne capaciteit en de combinatie met het Beheerplan Wegen nog niet gereed.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12