Home

Aanbieding

Waarom een najaarsnota?

In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 4 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad een nota aanbiedt op basis waarvan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren kunnen worden bepaald. Op basis van deze najaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld.

Opbouw najaarsnota

Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

Prognose begroting 2021-2025
Dit onderdeel geeft een samenvatting van alle bijstellingen voortvloeiend uit deze najaarsnota en de consequenties daarvan voor de uitkomst van de meerjarenbegroting.

Voortgang activiteiten
In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van de in de Begroting 2021 opgenomen specifieke activiteiten. We maken daarbij gebruik van een aantal tekens, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt.
We maken hierbij gebruik van één van de volgende tekens:

I = inhoud

P = planning

F = financiën

R = risico's

conform plan

wijkt af in positieve zin

wijkt af in negatieve zin

Toelichting

In het geval van een negatieve/ positieve afwijking is een korte toelichting gegeven.

Voor een toelichting op de in 2021 voorgenomen activiteiten verwijzen we u naar de Begroting 2021 (bij elk product staan de specifieke activiteiten).

Financiële bijstellingen
In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van 2021 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2021 en de consequenties voor de komende jaren.

In deze najaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht.

De financiële bijstellingen hebben we onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bijstellingen in relatie tot reeds genomen raadsbesluiten
Dit betreft een weergave van de financiële consequenties op de meerjarenbegroting van reeds door de raad genomen besluiten.

Bijstellingen met resultaat
In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen met een voor- danwel nadelig resultaat weergegeven.

Bijstellingen meerjarig neutraal
In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen die over enkele jaren bezien budgetneutraal (geen voor-/ nadeel) zijn weergegeven.

Bijstellingen i.r.t. Coronacrisis
De effecten van de Coronacrisis zijn financieel verwerkt in dit onderdeel.

Bijstellingen neutraal
In dit deel worden de financiële bijstellingen die per saldo neutraal zijn weergegeven. Het  betreft verschuivingen tussen begrotingsproducten. Het saldo van alle financiële bijstellingen van deze  begrotingsproducten is nihil.

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen
In dit hoofdstuk vindt u een specificatie van de nog openstaande taakstellingen. Wij rapporteren de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze taakstellingen.

Investeringskredieten
Op basis van de Financiële verordening rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zonodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investerings-kredieten.

Reserves
In dit onderdeel geven we aan wat het verwachte verloop van de reserves is inclusief de wijzigingen op basis van deze najaarsnota.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12